Edukacja wczesnoszkolna – co warto o niej wiedzieć

Edukacja wczesnoszkolna – co warto o niej wiedzieć

Dzieci po ukończeniu przedszkola, rozpoczynają naukę w szkole. Pierwszy etap szkoły podstawowej nazywany jest edukacją wczesnoszkolną. Edukacja ta obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej. Warto wiedzieć, że lekcje prowadzone są przez jednego nauczyciela, które również pełni funkcję wychowawcy klasy.

Edukacja wczesnoszkolna – ważna dla rozwoju dziecka

Nauka dziecka będącego po przedszkolu jest bardzo ważna dla jego rozwoju. Jest to okres, w którym dziecko szybko się rozwija oraz przyswaja dużo wiedzy. Dlatego też dużą rolę w edukacji ucznia odgrywa nauczyciel. Na etapie wczesnoszkolnym powinna być osoba odpowiedzialna, kontaktowa, zaangażowana oraz ciepła. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego powinien wiedzieć, że wspieranie rozwoju dziecka jest bardzo ważne na etapie, w którym się znajdują.

Co to jest podstawa programowa?

Nauczyciel przygotowując się do zajęć ze swoimi uczniami, musi się odpowiednio przygotować. Każde kształcenie musi odbyć się zgodnie z podstawą programową. Edukacja wczesnoszkolna również oparta jest na tym dokumencie.

Podstawa programowa to dokument określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dokument ten ma formę rozporządzenie. Podstawa programowa zawiera:

 • Cele kształcenia, które są obowiązkowe,
 • Treści nauczania, czyli informacje, jaką wiedzę powinien posiadać uczeń po ukończenia każdego etapu kształcenia,
 • Zadania wychowawczo-profilaktyczne,
 • Warunki, a także sposób realizacji podstawy programowej.

Jakie są cele kształcenia – edukacja wczesnoszkolna?

Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wpieranie rozwoju dziecka. Dziecko uczące się w klasach I-III szkoły podstawowej powinno umieć odkryć własne możliwości, a także gromadzić doświadczenia. Uczeń musi być świadomy, że edukacja wczesnoszkolna pozwoli mu powoli przejść z wieku dziecięcego do okresu młodzieńczego, czyli dorastania.

Uczeń powinien nauczyć się poprawnie czytać, liczyć oraz pisać, a także powinien być świadomy, jak należy dbać o środowisko naturalne, które go otacza..

Dziecko w edukacji wczesnoszkolnej rozwija się w następujących obszarach:

 • Fizyczny – dziecko nabywa umiejętność skutecznej komunikacji oraz działania,
 • Emocjonalny – uczeń rozumie oraz potrafi nazwać swoje emocje i uczucia,
 • Społeczny – dziecko jest świadome tego, co dzieje się w szkole, w domu,
 • Poznawczy – uczeń nabywa umiejętność logicznego oraz samodzielnego myślenia.

Ocenianie na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wiadomo, że na etapie szkoły podstawowej rozpoczyna się ocenianie ucznia. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie wyrażane jest opisowo.

Dziecko oceniane jest:

 • na bieżąco, podczas prowadzenia lekcji – sprawdza się, co uczeń obecnie potrafi.
 • okresowo, po ukończonym semestrze nauki oraz po zakończeniu klasy – ocenia się postępy w nauce oraz zachowanie ucznia,
 • na zakończenie pierwszego etapu edukacji – wychowawca podsumowuje okres edukacji wczesnoszkolnej, opisuje umiejętność czytania, liczenia, pisania, zachowania itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *